โครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธ์ของระบบผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการรับรู้ชนิดพิเศษ กลไกควบคุมการทำงานของระบบในร่างกาย ฝึกทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการทํางานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความสัมพันธ์ของระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ กลไกรควบคุมการทำงานของระบบในร่างกาย ฝึกทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรังที่ไม่ซับซ้อน ทั้งที่ได้รับการรักษาด้วยยาและการผ่าตัด ครอบคลุมความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน การมองเห็นและการทรงตัว สมดุลของสารน้ำเกลือแร่และกรดด่าง ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของเลือดและน้ำเหลือง ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อ  และมะเร็ง ประเด็นจริยธรรม และการพยาบาลแบบองค์รวม ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

แนวคิด หลักการ การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย นำใช้กระบวนการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง อายุรกรรมและศัลยกรรม ในระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและการไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โภชนบำบัด การพยาบาลต่างวัฒนธรรม ประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด หลักการ มโนทัศน์และเจตคติเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุและการชะลอความเสื่อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ภาวะโภชนาการสำหรับวัยผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในระยะยาวและระยะสุดท้ายของชีวิตโดยใช้กระบวนการพยาบาล การพยาบาลต่างวัฒนธรรม เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นและแนวโน้มด้านสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด หลักการ การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วย ทั้งในระยะฉุกเฉินเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ซึ่งมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ หลอดเลือด และการไหลเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบประสาท รวมทั้งโรคติดเชื้อ โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ การใช้กระบวนการพยาบาล ประเด็นปัญหาและแนวโน้มด้านกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่

แนวคิดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หลักการ การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาความเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกช่วงอายุทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยและสาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยเหลือเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บในระบบต่างๆ ภาวะช็อก และการช่วยฟื้นคืนชีพ การจัดการภัยพิบัติโดยใช้กระบวนการพยาบาล ประเด็นปัญหาและแนวโน้มด้านกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลฉุกเฉิน

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม นรีเวชกรรม ตา หู คอ จมูก ห้องผ่าตัด และห้องพักฟื้น โดยให้ผู้รับบริการและครอบครัวมีส่วนร่วม ตามกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในภาวะ วิกฤต ฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรังทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ